Zasady rozliczania

Płaca minimalna we Francji zasady rozliczania

Wytyczne oraz zaświadczenie o delegowaniu

Aktualizacja 30.06.2016r.

W przypadku delegowania pracowników pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy lub za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, należy skorzystać z osobnych wzorów zaświadczenia, które zamieszczone są poniżej:

 

Aktualizacja 29.06.2016

W dniu 29.06.2016r. na stronach francuskiego ministerstwa został udostępniony finalny wzór zaświadczenia (Oddelegowanie pracownika realizującego transport drogą lądową i wodną w ramach realizacji świadczenia usług przez firmę przewozową):

w przypadku delegowania pracownika wewnątrz grupy lub poprzez agencje pracy, należy skorzystać z osobnych wzorów zaświadczenia, dostępnych na stronie:

Dodatkowo, w dniu 28.06.2016 na stronie francuskiego ministerstwa pojawiły się  pytania  i  odpowiedzi w języku  polskim dotyczące  przepisów wchodzących w życie od 01.07.2016:

Płaca minimalna we Francji

Aktualizacja 28.06.2016

Rząd Francuski ogłosił dekret (nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016r) dotyczący pracowników delegowanych przez przedsiębiorstwa transportowe do pracy na terenie Francji.  Przepisy, od 01.07.2016 r. wprowadzają szereg obowiązków dla firm transportowych. Zgodnie z informacjami z Ambasady RP w Paryżu oraz z wytycznymi na stronie Francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Morza odpowiedzialnego m.in. za współpracę międzynarodową w kwestii transportu nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jednak przewozów tranzytowych.

Pracownicy objęci nowymi przepisami:

 • Umowa o pracę
 • Pracownicy tymczasowi (agencje pracy tymczasowej)

Uwaga! We Francji nie istnieje inna możliwość świadczenia usług pracowniczych, niż poprzez zawarcie umowy o pracę. Potwierdza to Artykuł L1262-1 Kodeksu Pracy:

Pracodawca mający siedzibę poza Francją może tymczasowo oddelegować pracowników do wykonywania pracy na terytorium Francji pod warunkiem, że między tym pracodawcą i pracownikiem istnieje umowa o pracę, oraz że stosunek pracy nie zostaje przerwany na czas oddelegowania.

Według francuskich przepisów wszelkiego typu umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, samozatrudnienie) mające znamiona stosunku pracy (kierowca wykonuje pracę stale na rachunek pracodawcy, na jego polecenie w ograniczonym okresie czasu na terytorium Francji) mogą nie zostać uznane jako właściwe przez kontrolujących.

Najważniejsze obowiązki administracyjne

 • We wszystkich przypadkach delegowania (kabotaż, przewóz dwustronny) przedsiębiorstwo transportowe wyznacza swego przedstawiciela na terenie Francji.
 • Przedsiębiorstwo transportowe wypełnia dla każdego delegowanego kierowcy zaświadczenie o delegowaniu (wzór zaświadczenia nie został jeszcze podany do wiadomości przez stronę francuską).
 • Kierowca musi posiadać w pojeździe wypełnione zaświadczenie o delegowaniu oraz umowę o pracę.
 • Wymagane jest prowadzenie ewidencji czasu pracy na terytorium Francji, która zawiera m.in. wjazd oraz wyjazd z terytorium Francji, czas pracy, godziny nadliczbowe.

Obowiązki dotyczące rozliczenia wynagrodzenia zgodnie z dyrektywą 96/71/WE:

 1. Wykazanie czasu pracy zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Francji. Rzeczywisty czas pracy kierowców zatrudnionych przy transporcie drogowym towarów we Francji, jest czasem, w którym kierowca pozostaje do dyspozycji pracodawcy i musi stosować się do jego poleceń bez możliwości swobodnego zajmowania się sprawami osobistymi. Oznacza to, że obejmuje on wszystkie czynności, które kierowca rejestruje za pomocą tachografu, poza czasem zapisanym pod symbolem odpoczynek(przerwa/odpoczynek).
 2. Wyznaczenie godzin nadliczbowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Francji, czyli godzin równoważnych i nadliczbowych wypłacanych z dodatkiem 25% i 50% wg minimalnej stawki godzinowej wynoszącej 9,67 € oraz uwzględnienie w rozliczeniu czasu pracy tzw. amplitudy oznaczającej czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy w poszczególnych dniach.
 3. Wyznaczenie dni urlopu, pozostałych dni wolnych oraz odnoszących się do nich wynagrodzeń wg. zasad obowiązujących we Francji.

Obowiązki dotyczące rozliczenia wynagrodzenia wg. Francuskich układów zbiorowych

Uwaga! Dyrektywa 96/71/WE o delegowaniu pracowników pozwala na zastosowanie krajowych układów zbiorowych tylko w branży budowlanej. Według przepisów francuskich (Artykuł R1261-2 Kodeksu Pracy) wszystkich pracowników delegowanych dotyczą również składniki wynagrodzenia oraz inne dodatki określone w krajowym układzie zbiorowym. Tego typu regulacje pomimo, iż sprzeczne są z obecnie obowiązującymi przepisami prawa unijnego, mogą podlegać weryfikacji podczas kontroli francuskiej Państwowej Inspekcji Pracy. Powyższa obawa wynika z praktyki francuskich służb kontrolnych, które już niejednokrotnie udowodniły, że pomimo sprzeciwu organów unijnych wymagają honorowania przepisów krajowych, tak jak miało to miejsce w przypadku odbierania przez kierowców 45 minutowych przerw w czasie prowadzenia pojazdu w załodze.

W sytuacji, w której strona francuska nie odstąpi od stosowania tych regulacji, oprócz naliczenia wynagrodzenia minimalnego oraz nadgodzin należy uwzględnić dodatkowe warunki:

 • Minimalną stawkę godzinową uzależnioną od grupy pracowników, w przypadku których stawka godzinowa wynosi od 9,68 do 10,00 €.
 • Dodatek stażowy, który w zależności od długości stażu pracy wynosi do 8%.
 • Dodatek z tytułu pracy w porze nocnej.
 • Dodatki z tytułu pracy w niedziele i święta.
 • Należności z tytułu podróży służbowych w wysokości do 55,92 € za każdą dobę.

Składniki wynagrodzenia minimalnego

Zgodnie z wytycznymi na stronie francuskiego ministerstwa:

Składowe wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi przez przedsiębiorstwo nie mające siedziby we Francji, które mogą zostać przyjęte w celu sprawdzenia przestrzegania minimalnej płacy we Francji:

 • płaca;
 • ewentualnie zwiększone stawki za nadgodziny;
 • ewentualne dodatki do płacy (np. dodatek stażowy);
 • ewentualne dodatki związane z delegowaniem (np. dodatek za ekspatriację);
 • ewentualne dodatki w naturze.

Natomiast nie są uwzględniane kwoty wypłacane tytułem zwrotu wydatków takich jak koszty podróży, zakwaterowania lub wyżywienia, również jeśli te kwoty mają charakter zryczałtowany.

Naliczenie godzin pracy

Rzeczywisty czas pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym towarów (dekret nr 83-40) jest czasem, w którym kierowca pozostaje do dyspozycji pracodawcy i musi stosować się do jego poleceń bez możliwości swobodnego zajmowania się sprawami osobistymi, obejmuje on:

 • czasy prowadzenia pojazdu
 • inne prace
 • dyspozycje (również podczas jazdy w załodze)

Do czasu pracy nie wlicza się czasu przerw i odpoczynków.

Przykład czasu pracy (CP) w przypadku załogi:

CP zalogi

Oznacza to, że rzeczywisty czas pracy obejmuje wszystkie czynności, które kierowca rejestruje za pomocą tachografu, poza czasem zapisanym pod symbolem odpoczynek(przerwa/odpoczynek).

[Amplituda czasu pracy] Po zsumowaniu rzeczywistego czasu pracy na terenie Francji należy ustalić wartość tzw. „amplitudy”.

Amplitudę określa się jako całkowity czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy (pomiędzy odpoczynkami dziennymi lub tygodniowymi).

amplituda

Zgodnie z przepisami francuskimi jeżeli w danym miesiącu czas pracy kierowcy (policzony na podstawie zdarzeń z tachografu) jest niższy niż wartość amplitudy, należy dokonać dwa niezależne obliczenia:

 • wyliczyć wartość 75% z amplitudy
 • odjąć od amplitudy 63 godziny

Otrzymane wyniki, tj.:

 • czas pracy na podstawie zdarzeń z tachografu
 • 75% z amplitudy
 • Amplituda minus 63 godziny

należy ze sobą porównać i w celu dalszych obliczeń wynagrodzenia oraz nadgodzin przyjąć najwyższą wartość.

Gwarantuje to kierowcy, że nawet jeśli w trakcie jego dziennej pracy występuje dużo przerw, to jego wynagrodzenie za cały miesiąc pracy nie będzie mniejsze niż 75% lub o 63 godziny od całkowitego czasu przebywania w pracy.

Godziny nadliczbowe

Zgodnie z dyrektywą 96/71/WE oprócz minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownikom delegowanym przysługują dodatkowo odpowiednie stawki za nadgodziny liczone wg. przepisów państwa przyjmującego pracowników.

Inaczej niż w Polsce, nadgodziny we Francji są liczone tygodniowo, ew. w dłuższych okresach nie przekraczających 3 miesięcy.

Praca w godzinach nadliczbowych poza normę tygodniowego okresu (35 godzin), powoduje wzrost wynagrodzenia 25% za każde dodatkowe pierwsze osiem godzin. Powyżej tych godzin dodatek wynosi 50%.

godziny nadliczbowe

Obliczanie godzin równoważnych oraz nadliczbowych dla kierowców w transporcie drogowym rzeczy następuje zgodnie z poniższymi normami:

tabela

Wyjaśnienie tabeli:

Kierowca LD (długi dystans) to kierowca, który ma więcej niż 6 noclegów w ciągu miesiąca poza miejscem zamieszkania. Analogicznie kierowca CD (krótki dystans) to kierowca, który ma mniej niż 6 noclegów w ciągu miesiąca poza miejscem zamieszkania.

Godziny równoważne od nadliczbowych różnią się maksymalnym terminem wypłaty -> godziny równoważne należy wypłacić  co miesiąc, a nadliczbowe do końca okresu rozliczeniowego.

Przykład rozliczenia godzin nadliczbowych kierowcy LD w firmie z miesięcznym okresem rozliczeniowym (zgodnie z tabelą powyżej):

Dane:

 • Czas pracy w miesiącu: 160 godzin
 • Suma amplitudy w miesiącu: 220 godzin

Obliczenia:

 • Sprawdzenie czy należy do dalszych obliczeń uwzględnić amplitudę:
  1. 220h x 75% = 165 godzin
  2. 220h– 63 = 157 godzin

Do obliczeń nadgodzin należy wziąć najwyższy wynik, czyli 165 godzin.

Wynik:

Podstawy: (160 godzin czasu pracy  + 5 godzin z amplitudy) x 100%

Godziny równoważne [powyżej 152 godzin, patrz tabela powyżej]: (8 godzin czasu pracy + 5 godzin z amplitudy) x 25%

Godziny nadliczbowe powyżej 186 godzin, patrz tabela powyżej]: 0h x 50%

Normy i definicje obowiązujące kierowców na terenie Francji

 • Tydzień zdefiniowany jest jako czas od godziny 00:00 w poniedziałek do 24:00 w niedzielę.
 • Norma tygodniowa wynosi 35 godzin.
 • Norma miesięczna wynosi 151,67 godziny (do celów rozliczeń 152 godziny).
 • Godziny pracy, za które przysługuje dodatek 25% to praca pomiędzy 35 godziną, a 43 godziną w rozliczeniu tygodniowym oraz praca pomiędzy 152 godziną, a 186 godziną w rozliczeniu miesięcznym
 • Godziny pracy, za które przysługuje dodatek 50% to praca ponad 43 godzinę w rozliczeniu tygodniowym oraz praca ponad 186 godzinę w rozliczeniu miesięcznym.
 • Domyślny okres rozliczeniowy to 1 tydzień, natomiast może zostać przedłużony do nie więcej niż 3 miesięcy.

Wypłata wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia odbywa się raz w miesiącu (najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie).

Dokumenty w pojeździe

Kierujący pojazdem powinien posiadać ze sobą w pojeździe i okazywać w razie kontroli:

 • Zaświadczenie o delegowaniu– tłumaczone na język francuski.
 • Umowę o pracę – nie jest doprecyzowana konieczność tłumaczenia umowy o pracę.

W przypadku kierowcy zatrudnionego w agencji pracy tymczasowej – przetłumaczona na język francuski kopia umowy o pracę tymczasową oraz umowy o udostępnienie pracownika.

Pomimo nie wskazania wprost w przepisach potrzeby posiadania w pojeździe druku potwierdzenia ubezpieczenia pracownika w Polsce – „A1”, to zgodnie z informacjami przekazanymi przez francuskie kancelarie prawne zalecane jest wyposażenie każdego kierowcy w taki dokument.

Przedstawiciel we Francji

We wszystkich przypadkach delegowania przedsiębiorstwo transportowe wyznacza swego przedstawiciela na terenie Francji.

 • Powołania tego przedstawiciela dokonuje pracodawca w formie pisemnej.
 • Powołanie zawiera nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail i adres pocztowy we Francji, w stosownych przypadkach nazwę firmy i numer telefonu przedstawiciela, wskazuje akceptację powołania przez daną osobę oraz datę wejścia w życie i czas trwania powołania.
 • Wyznaczona osoba/firma będzie odpowiedzialna za zapewnienie kontaktów z funkcjonariuszami przez okres świadczenia usług.

Przedstawiciel przedsiębiorstwa przechowuje, w okresie nie krótszym niż 18 miesięcy następujących po okresie delegowania kierowcy i okazuje na żądanie funkcjonariuszy kontroli następujące  dokumenty:

 • Odcinki płac odpowiadające okresowi delegowania każdego oddelegowanego pracownika lub inny równoważny dokument potwierdzający wynagrodzenie, potwierdzający wynagrodzenie, zawierający następujące zapisy:
  a) Stawkę godzinową brutto, w tym premie za nadgodziny, przeliczoną na euro;
  b) Okres i godziny pracy, do których odnosi się płaca z rozróżnieniem godzin płaconych z zastosowaniem normalnej stawki oraz za godziny nadliczbowe;
  c) Urlopy i dni wolne od pracy oraz odnoszące się do nich elementy wynagrodzenia.
 • Dokumenty potwierdzające faktyczną zapłatę wynagrodzenia, w szczególności potwierdzenia przelewów oraz wypłaty gotówki;
 • Kopię powołania przez przedsiębiorstwo przedstawiciela na terenie Francji;
 • O ile występuje, tytuł układu zbiorowego obowiązującego w branży, mającego zastosowanie do pracownika;
 • Zaświadczenie o oddelegowaniu.

Kontrole oraz przewidziane kary

Lista kontrolujących:

 • Inspektorzy i kontrolerzy pracy;
 • Oficerowie i funkcjonariusze policji sądowej;
 • Urzędnicy skarbowi i celni;
 • Upoważnieni i zaprzysiężeni urzędnicy zakładów ubezpieczeń społecznych oraz Rolniczych Kas Wzajemnej Pomocy Socjalnej;
 • Funkcjonariusze lub urzędnicy państwowi odpowiedzialni za kontrolę transportu naziemnego;
 • Uprawnieni i zaprzysiężeni urzędnicy instytucji, odpowiedzialni za zapobieganie oszustwom.

Uwaga! Kary mogą być przyznawane bezpośrednio podczas kontroli drogowej

Brak wymaganej deklaracji o delegowaniu (np. w samochodzie) podlega karze grzywny, która wynosi do 750 €

Niemożność przedstawienia pozostałych dokumentów inspekcji pracy podlega karze grzywny przewidzianej w wysokości do 450 €, a także może być traktowane jako wykroczenie utrudniania wykonywania zadań przez inspektora pracy, które podlega karze więzienia i grzywnie w wysokości 3 750 €

W przypadku braku wypłaty wynagrodzenia grzywna może wynosić do 2 000 € na oddelegowanego pracownika i do 4 000 € w przypadku ponownego uchybienia w okresie jednego roku od daty powiadomienia o pierwszej karze grzywny. Całkowita wysokość kary grzywny nie może być wyższa niż 500 000 €.

 

 

 


Podstawy do opracowania w/w tekstu:

 • Konsultacje z francuskimi kancelariami prawnymi oraz francuskim biurem rozliczeń kierowców
 • Informacje przekazane przez Ambasadę RP w Paryżu oraz ze strony internetowej ambasady
 • Kodeks pracy (Code du travail)
 • Kodeks transportowy (Code de transports)
 • Dekrety Rady Państwa
 • Układy i porozumienia zbiorowe (conventions et accords collectifs)
 • Wytyczne francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Morza odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową w kwestiach klimatycznych oraz transportu i rybołówstwa.