Praktyka w pigułce

Płaca minimalna w Niemczech praktyka kontrolna

Kontrole

 • Zgodnie z ustawą MiLoG (przyjęta 11 sierpnia 2014 r. federalna ustawa o płacy minimalnej i zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia) niemiecka Służba Celnej od początku 2015 ma możliwość kontroli m.in. przewoźników polskich pod kątem spełniania wymogu realizacji zapłaty płacy minimalnej.
 • Znanych jest kilkadziesiąt przypadków wszczęcia kontroli, część z nich dobiegła już końca.
 • Wezwanie do kontroli dostarczane jest za pomocą listu poleconego.
 • W przypadku otrzymania wezwania do kontroli przez niemiecką Administrację Celną wymagane dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia minimalnego powinny być wysłane w ciągu 30 dni.
 • Wymaganą dokumentację przesyła się za pomocą poczty elektronicznej.
 • W wezwaniu kontrolnym wyszczególnione są dokumenty niezbędne do przekazania oraz lista pytań uszczegóławiających. Obowiązek przesyłania wymaganych dokumentów dotyczy m.in.:
  Umowy o pracę
  Zestawienia godzin pracy
  Listy płac
  Potwierdzenia przelewów (nie ma konieczności tłumaczenia na język niemiecki)
  Zgłoszenia kierowcy do Niemieckiego Urzędu Celnego
  Lista niemieckich kontrahentów.

Zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronach niemieckiego Urzędu Celnego, nie ma konieczności tłumaczenia powyższych dokumentów na język niemiecki, chyba, że kontrolujący zażąda tłumaczenia.

Na podstawie dotychczasowej praktyki można stwierdzić, że jeżeli firma transportowa nie otrzymała żadnej informacji zwrotnej od niemieckich służb kontrolnych w ciągu 6 miesięcy – kontrola została zakończona.

Niemiecki Urząd Celny informował, że nie ma prawnego obowiązku potwierdzania w żaden sposób zakończenia kontroli, a wydane decyzje dotyczą jedynie sytuacji, w których stwierdzono nieprawidłowości odnośnie wypłaty minimalnego wynagrodzenia (5 na 21 kontroli – lecz żadna z nich nie zakończyła się nałożeniem kary, a jedynie pouczeniem).

Kary

 • Za nieprzestrzeganie przepisów o płacy minimalnej pracodawcy grożą kary finansowe:

do 30 000 euro – w przypadku niezgłoszenia informacji o pracownikach wykonujących pracę na terytorium Niemiec;

do 500 000 euro – w przypadku niewypłacania należnego wynagrodzenia bądź wypłacania go z opóźnieniem.

 • W zakończonych kontrolach strona Niemiecka przedstawiła system naliczania kar:

Korzysta w tym celu z przelicznika „przewagi rynkowej” (Marktvorteil), wynoszącego 20%, przez który mnoży brakującą, niewypłaconą kwotę w euro. Suma obu składników czyli niedopłaty oraz iloczynu niedo4płaty x 20% daje tak zwaną „przewagę ekonomiczną” (wirtschaflicher Vorteil), która to pomnożona przez 2,5 wskazuje ostateczną kwotę kary za dany kontrolowany miesiąc pracy poszczególnego pracownika.

Wzór ten można skrócić i w efekcie kara to trzykrotność brakującego niewypłaconego wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Niemiec.

Kierowca na drodze

 • Istotne jest, że kierowca nie ma obowiązku posiadania przy sobie żadnych dokumentów dotyczących zgłoszenia, czy też potwierdzających wypłatę minimalnej stawki wynagrodzenia.
 • Kontrole dotyczą przedsiębiorców, a nie kierowców.
 • Zdarzają się sytuacje, w których kontrolujący przeprowadzają z kierowcą ankietę nt. jego wynagrodzenia i na tej podstawie wszczynają kontrolę.
 • Inspektorzy nie wystawiają kar związanych z płacą minimalną bezpośrednio podczas kontroli drogowej.